Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Антоанета Милева Милева
Научен ръководител проф. дхн Венко Бешков
Информация за връзка тел. 02/979 32 85; e-mail: antoaneta_mileva@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по инженерна химия, Секция
Други дисциплини с които е свързана дисертацията микробиология, биореактори, процеси и апарати, екология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси биотехнологи - приложение в екологичен аспект
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. "Comparative study of the dehalodenating activity of the strains Xanthobacter autotrophicus GJ10 and the new strain BM1". Работата беше представена като постер. От последният е публикуван абстракт в конгресната книга на MICROBIOLOGIYA BALKANIKA 2003(4-6 09 2003 Истанбул, Турция). Автори: А. Милева, Мачей Туж, В. Бешкбв
2. "A Model for Description of Saccharomyses cerevisiae Cells Survival under Low Temperature of Storage". Работата беше представена като постер на MICROBIOLOGTYA BALKANIKA 2003 (4-6.09.2003 Истанбул, Турция), както и на II JORNADA СIENТIFIСА DA UNIOESTE, публикувана в пълен текст (11-13.07.2003- Каскавел, Парана, Бразилия) Автори: А. Милева, А. Крумов
3. "Dehalogenating Biological Activity of New Isolated Microorganism BM1." Работата беше представена като постер. Публикуван е абстракт "10th INTERNATIOMAL SUMMER SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING", страница 322.
4. "Биолосимни механизми на процеса на дехалогениране на халогенсъдържащи алифатни въглеводороди. Екологични аспекти на проблема." Работата беше представена като доклад на Пета национална конференция по химия София 29.09- 01.10.2004, абстракт, стр.198. Автори: А.Милева, В. Бешков
Шифър на научната специалност 021009
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Биологично разграждане на халоинсъдържащи алифатни въглеводороди
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria