Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитър Николаев Колев
Научен ръководител проф. Николай Колев
Методология на изследването математическо моделиране и експеримент
Информация за връзка e-mail: kolev@techno-link.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по инженерна химия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията инженерна химия, топлотехника
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси инженерна химия, опазване на околната среда, енергийна ефективност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Публикации в пълен текст
1. Kolev N.,R.Darakchiev, Kr. Semkov, D. Kolev. "Sekond generation contakt economizer Systems-Industrial experience"^ Bulgarian Hungarian workshop 96, Vesprem. Heat and Mass Transfer Chemical and Biochemical Reactors, April 23-26, pp. 69-71,(1996).
2. H. Колев, Р .Даракчиев, Д .Колев. "Утилизационна система с контактни економайзери и индиректен газоводоподгревател." Сборник докладии на национална конференция ЕМФ'97, с международно участие, Том. р IL Топлинна и хладилна техника. Созопол, с .69-74 (1997).
З. Н.Колев, К.Шабар, Д.Колев "Нов тип паро-газов-турбинен цикъл с повишена ефективност. " Енергиен форум с международно участие 10-12 юни. Доклади Том 1 197-200 (1998).
За.Kolev N., К. Schaber, D. Kolev "A new type of a gas-steam turbine cycle with increased efficiency", Applied Thermal Engineering,21 pp. 391-405 (2001).
4. Kolev D., N. Kolev. "New technology for utilization of the waste heat of flue gases from drier installations". Bulgarian Hungarian Workshop 2000, Sofia. Heat and Mass Transfer Chemical and Biochemical Reactors, September 12-15, (2000).
4a. Kolev D., N. Kolev. "New technology for utilization of the waste heat of flue gases from drier installations" Bulgarian Chemical Communications Vol 32 №3-4 pp.485-496 (2000).
5. Kolev D., N. Kolev, R. Darakchiev, "Technical and economical comparison of contact economizers systems of first generation and heat exchangers with steel pipes with aluminum ribs for utilization of flue gases waste heat." Сборник доклади на научна конференция на ЕМФ'2001 с международно участие. Том II. Топлинна и хладилна техника, Созорол, 64-68 (2001).
6. Kolev D., N. Kolev, R. Darakchiev, "Technical and economical comparison of contact economizers systems of second generation and heat exchangers with steel pipes with aluminum ribs for utilization of flue gases waste heat." Сборник доклади на научна конференция на ЕМФ'2001 с международно участие. Том II. Топлинна и хладилна техника, Созопол, рр.69-73 (2001).
7. Kolev N., К. Schaber, D. Kolev "A New Type Of Gas-Steam Turbine Cycle" Proceedings Of The First International Conference On Industrial Gas Turbine Technologies 10-11 July Brüssel pp. 1-10 (2003).
8. Kolev D. "Selection of packings for contact economizer system." Bulgarian Chemical Communications Vol.35 Number 3 , pp. 153-161 (2003)
Публикувани резюмета от доклади и постери
1.Kolev N., R. Daraktschiev, Kr. Semkov, D. Kolev " New generation contact economizer systems for flue gas heat utilization", CHISA'96, Praha, Czech Republic, 25-30 August, Summaries 5, p 10 (1996).
2. Колев Д., H. Колев, "Оптимална област на приложение насистемите с контактни економайзери и оребрените с алуминиевои ребра тръби. " Трета национална конференция по химия, 14-16 Април,. Пловдив. Резюмета, стр. 294 (1995).
3. Kolev D., N. Kolev, R. Daraktschiev, "Application range of contact economizer systems and heat-exchange pipes with aluminium ribs for utilization of waste heat", 8th International summer school of chemical engineering, Sozopol, 3-9 June (1998).
4. Kolev D., N. Kolev . "New technology for utilization of the waste heat of flue gases from drier installations". 3td international conference of BENA 23-26 November Romania (2000)
5. Kolev D. "Selection of packings for contact economizer system." Jubilee Scientional Conference With International Participation 4-5 June p.211 (2004).
6. Kolev D. "Selection of packings for contact economizer system." 10th International Summer School of Chemical Engineering May 24-31 Bulgaria p.294 (2004).
Патенти
1.Колев H., Р.Даракчиев, Д.Колев, "Метод за оползотворяване на топлината на горещи влажни газове и инсталация за неговото осъществяване". Патент на Република България, per.Nr. 62Я49.(1997)
2. Колев Н., Д. Колев, Н. Филипова "Метод и инсталация с парогазова турбина за оползотворяване на топлината от изгарянето на газообразни и течни горива", Патент на Република България, per.Nr.62982.(1997)
З. Колев Н., Д. Колев, Н. Филипова "Метод и инсталация с парогазова турбина за оползотворяване на топлината от изгарянето на газообразни и течни горива", Патент на Република България, per.Nr.63223.(1998)
4. Колев Н., Д. Колев, "Сушилна инсталация за получаване на прахообразни материали", Патент на Република България, per.Nr.63584.(1997)
Шифър на научната специалност 021009
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 30.3.2001
Дата на отчисляване 30.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Разширяване на възможностите за използване на системи с контактни економайзери
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria