Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Магдалена Парчева
Научен ръководител доц.д-р Кирил Георгиев
Информация за връзка гр. Варна 9010; ул. Мир 26, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап.31
тел.+35952313671; GSM 0885452600;
e-mail: magdalena_partcheva@mnet.bg
Висше училище/научен институт Технически университет Варна
Факултет/Катедра ФМНЕ; кат."Икономика и мениджмънт"
Работни езици на докторанта немски език; английски език; руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Стратегическо управление Вътрешно предприемачество и иновации Малък и среден бизнес
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Рихтер, Х.Й., Парчева, М.: Влияние на модерните информационни технологии върху промяната в малките и средните предприятия. Информационен мениджмънт на предприятието. Раздел глобализация на управлението. Издателство на Икономически университет Варна ISBN 954-21-00160, стр. 47-58
2. Парчева, М. : Ренесанс на малките и средните предприятия в съвременни условия. Юбилеен морски научен форум. Том 6. ISSN 1310-9278, стр. 381-388
3. Рихтер, Х.Й., Парчева, М.: Влияние на модерните информационни технологии върху промяната в малките и средните предприятия. списание “Известия” Варна 2/2001 ISSN 1310-0343. стр.107-115
4. Парчева, М: Виртуалните организации – перспектива за МСП?. Сборник доклади от конференция “Икономическо развитие и ръст”, университет “Асен Златаров”, Бургас
5. Парчева, М., Георгиев К., Георгиева, П. : Интерактивна система за обучение по предприемачество. Четвърта международна научно-практическа конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, ТУ – Варна , стр. 337-341 ISBN 954-20-0205-X
6. Парчева, М: Виртуални фабрики за МСП – визия и реалност. сп. НТС ISSN 1310-8573
7. Парчева, М., Георгиев, К. Георгиева, П.Экологический менеджмент и индустриальные малые и средные предприятия. International Conference Industry, Technology, Environment 18-20.09.2002, Moskow, Russia
8. Georgiev, K., Partcheva, M: Opportunities for Entrepreneurship in New Economy. MEET/ MARIND 2002, 7-11.10.2002
9. Georgieva, P., Georgiev, K., Partcheva, M: Towards enviromentally oriented product design. International Conference Industry, Technology, Environment 18-20.09.2002, Moskow, Russia 10. Partcheva, M. Transformationspotential der Informationstechnologien und der bulgarische Mittelstand vorgetragen an den XIII. Betriebswirtschaftlichen Tagen zu Schwerin 2004
11. Georgiev, K., Partcheva : Corporate Entrepreneurship und Unternehmungserfolg kleiner und mittlerer Unternehmungen, vorgetragen an den XV. Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2005
Шифър на научната специалност 050221
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.10.2002
Дата на отчисляване 1.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Промяната на МСП чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria