Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Вълкова Канева-Донева
Научен ръководител доц. д-р Мария Спасова
Методология на изследването педагогическо изследване
Информация за връзка e-mail: maria_kibrit@yahoo.com
ICQ: 170483654
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Литературознание, езикознание, педагогика, дидактика, обща и възрастова психология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Педагогика на обучението, Методика на обучението по български език и литература
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Донева, М., Литературната комуникация на ученика с художествения текст преди анализа, Сб. Проблеми на педагогическта практика в съвременното училище, Педагогичски форум, СЗ., 2002 г.
2. Донева, М., Декодиране на поетическия език. Креативни ситуации върху лирическа миниатюра на Лилиев, Сб. Съвременно обучение - теория и практика, Педагогически форум, СЗ., 2002 г.
3. Донева, М., Дисертационна теза: Декодиране на прозаическия текст, В: Годишник 2002 г., т. 3 на Тракийски университет, Стара Загора, Педагогически ф-тет
4. Донева, М., Относно диагностиката на способността на учениците за литературна комуникация с художествен текст, В: Сборник доклади - т. 1: Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, СЗ., 2003 г.
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 22.2.2001
Дата на отчисляване 14.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Развиване на способностите на ученика за литературна комуникация с художествен текст
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria