Начало / Анотация П. Филева
Анотация П. Филева

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕДИИ
доц. д.с.н. Петранка Филева
Факултет по журналистика и масова комуникация

Анотация

Цел на курса е да представи полето на изследване на темата “глобализация и медии” в обхвата на две научни дисциплини: първо, международни отношения и второ, медийна икономика.

Системният подход към анализа на международните отношения ще позволи въвеждане на широк спектър от фактори за разбиране на глобализацията като динамичен процес. В групова и индивидуална работа с докторантите ще се обсъдят промените в ролята на основните субекти на международните отношения – а именно държавата, транснационалните корпорации, международните организации и международните неправителствени организации. Ще се оценят данни в защита на една или друга хипотеза относно резултатите от напредналия процес на глобализация. Ще се провокира интерес към анализа на процеса на глобализация от гледна точка на време и пространство като основни параметри на проява.

На второ място се обсъжда ролята на медиите в процеса на глобализация – като трансмисия и като част от глобалната публичност. Ролята им на трансмисия се преплита с роля на социален фактор в стихията на глобализацията. В работата с докторантите ще се обсъдят варианти на изследователски подход. Ще се дискутира определянето на медиите като “услуга”(стока) или като “културен продукт” и съответния избор на медийна политика.

Медиите участват в процеса на глобализация като стопански субекти и това е предмет на разглеждане в курса. Докторантите ще могат да осмислят обхвата на културната индустрия, особеностите на корпоративното управление в медиите, конвергенцията на услуги и отрасли, характеристиките на мрежите и стратегическите съюзи.

ПРОГРАМА

1. Глобализацията като процес – параметри и актьори. Начало и обхват на процеса на глобализация. Асиметриите в стопанския процес на глобализация. Дeфиниране на понятието достъп до процеса на глобализация. Приложимост на концепцията за жизнения цикъл на стоката към социално-икономическите процеси. Циклични вълни.ю

2. Държавата в процеса на глобализация. Икономическата политика на държавата. Глобалната икономика и държавата по Питър Дракър. Държавна политика за участие в процеса на глобализация. Държавна политика за достъп

3. Глобалният капитализъм. Глобализацията и социалната политика на държавата. Политика от реактивен и активен тип. Социализиране на държавата като предпоставка за интегриране в световната общност. Защита на глобализацията от позициите на “левия” икономист Джагдиш Бхагуати.

4. Глобализацията и културната политика на държавата. Политика на експанзия. Политика на защита. Политика на защита на правата на човека – универсални и регионални европейски норми. Манюел Кастелс и др. за идентичността.

5. Транснационалните корпорации в процеса на глобализация. ТНК като субект на глобализирането на световното стопанство, ТНК като обект на регулация. Идеята за корпоративна социална отговорност

6. Международните (правителствени и неправителствени) организации и възможностите за регулиране на процеса на глобализация. Функционални и социални аспекти на международното сътрудничество. Международните организации като създатели на глобални публични блага.

7. Глобализация и медии като двигател и резултат. Медиите като трансмисия в процеса на глобализация. Конвергенция на техника и потребление. Политика за участие в технологичните промени.

8. Медиите като общност, култура и ритуал в условията на глобализация. Медиите и тяхната демократична власт в глобализиращия се свят. Медиите в условията на икономическа либерализация.

9. Преструктуриране на медийните пазари. Преструктуриране на индустрията. Глобална медийна система. Европейска медийна система. Европейският съюз в процеса на глобализация.

10. България в процеса на глобализация. Медиите на България в обкръжението на глобалните промени. Структурно приспособяване. Модели за запазване на медиите в системата на националната публичност.

Литература:
1. Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека С., 1999
2. Бауман, Зигмунд, Анна Недялкова. Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм. София, 2005
3. Бек, Улрих. Що е глобализация. Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията. С., 2002
4. Василев, Илиян. Завръщане в историята. Записки по прехода и глобализацията. София, 2005
5. Гилпин, Робърт. Глобална политикономия. Разбиране на международния икономически ред. София, 2004
6. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 1. Възходът на мрежовото общество. София, 2004.
7. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 2. Силата на идентичността. София, 2006.
8. Клайн, Нейоми. Огради и прозорци: Битката против новия световен ред. София, 2004
9. Линдси, Бринк. Глобалният капитализъм. София, 2006
10. Ойкен, Валтер. Основи на националната икономия, София, ЛИК, 2001
11. Олброу, М. Глобалната епоха. К., 2001.
12. Олсън, Мансър. Възход и упадък на нациите. Икономически растеж, стагфлация и социални ограничения. София, Златорогъ, 2001.
13. Семов, Марко. Глобализацията и националната съдба. София, 2004
14. Стегър, Манфред. Глобализация. София, 2005
15. Търоу, А. Изграждане на благосъстояние. С., 2000
16. Филева, П. Глобализация и медии. С., 2003
17. Фридман, Л. Хоризонталното общество. С., 2002.
18. Фрийдман, Томас. Светът е плосък: Кратка история на XXI век. София, 2006
19. Хайек, Фридрих. Фаталната самонадеяност. Грешките на социализма, Отворено общество, София, 1997.
20. Bhagwati, Jagdish. In Defense of Globalization. Oxford University Press, 2004
21. Global Economic Prospects 2007. Managing the Next Wave of Globalisation. (Global Economic Prospects), WB Publications, 2006.
22. Hollofield, А. С., Crossing borders: media management research in a transnational market environment.- Journal of Media Economics. 14/2001, No 3, pp. 133-146
23. Langhorne, Richard. The Coming of Globalization: Its Evolution and Contemporary Consequences. N.Y. 2001.
24. Lindsey, Brink, Against the Dead Hand: The Uncertain Struggle for Global Capitalism, Washington D.C., Cato Institute, 2001.
25. M. Kunczik, Media Giants, Ownership concentration and Globalization. Bonn, 1997.
26. Morris, Nancy. Silvio Ricardo Waisbord. Media and Globalisation.Why the State Matters. 2001.
27. Statistical Yearbook 2003. European Audiovisual Observatory. Film, Video and the Media in Europe.
28. Stiglitz, Josef. Making Globalisation Work. WW. Norton, 2006
29. Walt Anderson, Walter Truett Anderson. All Connected Now. Life in the First Global Civilization. Westviewpress, 2001.
30. Wang, G., Ku, L. & Liu, C. (2000) ‘Local and National Cultural Industries - Is There Life After Globalisation? in G. Wang, J. Servaes & A. Goonasekera (eds.) The New Communications Landscape Demystifying Media Globalisation, Routledge: London and New York.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria