Начало / Анотация Св. Страшимирова
Анотация Св. Страшимирова

ЦЕННОСТНИ ТРАВМИ И КОМПЕНСАЦИИ В СОЦИОКУЛТУРНИЯ ПРОЦЕС
доц.д-р Светла Страшимирова
Кредити – 5
30 учебни часа

Цели на курса
Семинарът има за цел да провокира докторантите от хуманитарните специалности към осмисляне на собствените им представи за културния път на Европа от Античността до днес от гледна точка на естествената динамика на ценностите в него. Тази динамика може да бъде разбрана като последователен и логичен процес ако към нея се погледне през призмата на ценностните травми и компенсации. Тъкмо към това е насочен докторантският семинар. Tози – в известен смисъл психологически ракурс на вглеждане в европейюския културен процес - може да разкрие в цялата им логическа последователност добре познатите ни епизоди на социокултурно преобразуване (като християнизацията, Реформацията, Ренесанса, Просвещението и пр.)

Семинарът дава възможност докторантите от различните хуманитарни специалности да сравнят собствените си визии за ключовите епизоди в европейския културен процес и едновременно с това техните представи да се окажат обогатени и доосмислени чрез съпреживяване.

Методи на оценяване: доклади и участия в семинарните диалози.

Съдържание на курса
1.Травматичната ситуация и компенсаторният рефлекс: психологически механизми и социокултурни проявления. Естествената динамика: травма – жажда за промяна – ценностна компенсация. Възможно ли ни е да разберем колизиите в историческия процес, съпреживявайки ги благодарение на собствения си опит в компенсирането на травми? (Свободен диалог и финални обобщения 4ч).

2. Как си представяме ценностната стабилност на класическата Античност: „демократия” ,” калокагатия”е пр.. Защо са обречени на преходност?(4 ч. диалог, доклади, коментари)

3. Християнството като път в късноантичната ценностна безпътица. Дискомфортът на късноантичния човек в обитавания от него свят. Какви компенсации му носи християнството .( Диалози, обобщения.2 ч)

4. Политически употреби на християнството: ценностни колизии на късното европейско средновековие. (Доклади.2 ч)

5. Средновековният стереотип и ренесансовата жажда да промяна. Психологически съдържания на ренесансовия порив.( Лекция, доклади – 4 ч)

6. Какво компенсират ренесансовите процеси - културно исторически вариации из Европейското пространство – Италиански ренесанс, Северно възраждане, Балканско възраждане(4 ч лекции)

7. Просвещенският патос и скритите му психологически съдържания. Защо именно хипертрофия на Разума? Илюзиите на разума за обществото и човека( 4 ч доклади, лекция – обобщение)

8. Драмата на Просвещението и компенсаторният отговор на неговия край: сантиментализмът. Проблемът за еманципацията на чувствата (2 ч)

9. Естественият път на Модерното изкуство. Ценностни колизии на модерния човек 4 ч.

Препоръчителна литература:
Аврамов,Д., Естетика на модерното изкуство, С., 1969
Аврелий, М. Към себе си, С.,1997
Адлер, А.Индивидуална психология, С.,1996
Армстронг, К. Кратка история на мита, С., 2006
Богданов, Б., Култура, общество, литература, С.,2007
Древерман,О. Свещеното е невидимо, С.,2005
Маразов, Ев., Човек, мит, култура, С., 1989
Паси, И.,Човек не само с разум живее, С.,2006
Паси, И. Мотиви на човешкото поведение, С.,2006
Фуко, М. Генеалогия на модерността, С., 1992
Юнг, К.Г. Психологически типове, С.,2005

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria