Начало / Анотация Хр. Матанов
Анотация Хр. Матанов

СВЕТА ГОРА: ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Проф. дин Христо Матанов, Исторически факултет, СУ
Кредити 5
Часове – 30 часа лекции

Цели на курса: Да представи основните параметри на феномена “Света гора” в исторически, религиозен, културен и правен аспект

Методи на оценяване: Оценяване чрез колоквиум
Предварителни изисквания: Няма предварителни изисквания към участниците

Съдържание на дисциплината
1. Географски характеристики на Атонския полуостров
2. Възникване на монашески живот и манастирски обители
3. Оформяне на средновековния статут на монашеската република: типиците
4. Основни манастири
5. Система на управление на светогорската общност: игумени, проти, кинотис
6. Светогорските манастгири като икономически субекти и като участници в политическия живот
7. Религиозен и културен живот в Света гора
8. Света гора под османска власт: приемственост и промяна
9. Света гора в ново време: общността според гръцкото паво и регулациите на Европейския съюз


Препоръчана литература:
Матанов, Хр., Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002.
Фотић, Ал., Света гора и Хиландар у Османском царству. Београд, 2000.
Папахрисанту, Денис, Атонско монаштву. Београд, 1998.
Mendieta, E.A., de, Mount Athos. The Garden of Panaghia. Amsterdam, 1972.
Papastathis, Ch., The Status of Mount Athos in Greek Public Law.- In: Mount Athos and the European Community. Thessaloniki, 1993.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria