Начало / Анотация А. Карагеоргиева
Анотация А. Карагеоргиева

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЯТА
доц. д-р Анета Георгиева Карагеоргиева
Кредити - 5 Хорариум – 30 часа лекции
Методи на оценяване – текуща оценка
Предварителни изисквания - няма

Цели на курса
Да представи най-новата теоретична дискусия и най-значимите емпирични изследвания на природата, структурата и употребата на понятията в интердисциплинната перспектива на когнитивната наука. Да тематизира различни, установени емпирично особености на процесите на категоризация и употреба на понятията, и да разработи с докторантите подходи за теоретично обяснение. Да стимулира създаването на среда за теоретически и практически понятиен обмен между представителите на различни дисциплини.

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)
Интердисциплинният когнитивен подход разглежда понятията като „въплътени” (структурирани посредством телесния опит на човека) и ситуативни (съдържателно зависими от ситуацията на употребата им). Тези характеристики са особено забележими на езиково равнище, което поставя лингвистичните изследвания на едно от първите места в изучаването на понятията. Затова курсът ще акцентира върху теми от философията на езика и когнитивната лингвистика, но без да пренебрегва приносите на други подразделения на когнитивната наука към едно плуралистично, адаптивно, ситуативно и следователно „екологично” разбиране за понятията.

1. Понятието в когнитивната парадигма.
2. Природа на понятието. Обзор и оценка на теориите и емпиричните данни.
3. Понятието като ментална репрезентация. Образ и пропозиция.
4. Структура на понятието. Обзор и оценка на теориите и емпиричните данни. Отвъд дуализма на природа и структура.
5.Концептуално съдържание и лингвистично значение. Дума, термин и понятие.
6.Тъкан и контекст. Значение и употреба. Ситуация и конвенция.
7. Понятието от философска гледна точка: специализиран и всекидневен език.
8.Понятието в перспективата на когнитивната лингвистика. Граници на концептуалната метафора.
9. Понятието в хоризонта на изследванията по изкуствен интелект.
10.Невронаучни подходи към понятието.
11. Интер-терминологична съизмеримост на понятията.
12. Езикова относителност. Понятието в крос-културна перспектива.

Препоръчана литература
1. Карагеоргиева А. (2007) Философия на съзнанието. С., ИК Атон.
2. Карагеоргиева А. и др. (2007) Философски речник на всекидневния език. С., УИ “Св. Кл. Охридски”
3. Карагеоргиева А., Д. Иванов. (2007) Природа и структура на понятията според “Философски речник на всекидневния език”. Сп. Философски алтернативи, бр. 3-4/2007
4. Eysenk, M, and M. Keane.(1995) Cognitive Psychology, Lawrence Erlbaum Associates Publishers UK-Usa
5. Rohrer, T. (2006-7). The Body in Space: Dimensions of Embodiment http://zakros.ucsd.edu/~trohrer/thebodyinspace.pdf

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria