Начало / Анотация Л. Кръстева
Анотация Л. Кръстева

СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ И МЕДИЙНИ НАГЛАСИ
доц. д-р Луливера Кръстева
Кредити 5
Часове – 30 часа лекции

Цели на курса – запознаване с най-авангардните теории на социалния конфликт и журналистиката, с типологията и формите на проявление на социалния конфликт в съвременното българско общество и медийните нагласи, аналитични умения, защита на теза. Методи на оценяване – минитест върху теорията , курсова работа върху теза.

Предварителни изисквания – придобита магистърска степен в сферата на хуманитарните науки, познания в областта на социологията и политологията, сферата на комуникацията и журналистиката, както и филологически познания.

Съдържание на дисциплината
Разглеждат се основни типове социални и институционални конфликти в българското общество и медийните подходи и подмени на отразяване. Акцентира се върху проблема авторитети - публична репутация, върху табутата и журналистическите дискурси, върху медийната социосемантика и стилистика, върху стереотипите. Провокира се интерес към анализа на актуални социални ситуации, на прояви на социална аномия и на публични скандали. Оценяват се подходи в защита на една или друга хипотеза в дадена ситуация и варианти на медийно говорене или мълчание по нея. Обсъждат се и типовете слухове като медийни и управленчески практики. Обсъждат се тези по проблемно-тематичен принцип. В работата с докторантите ще се анализират възможни изследователски подходи и емпирични проучвания чрез аксеологематичен анализ. Ще се дискутира функциите на медиите и медийни специфики, синдрома на социална медийна недостатъчност.

Препоръчана литература
1.Дайнов Ев. Властта и хората:Конфликтите на българското общество”, изд. НБУ, 1997
2.Дал,Р.Съвременният политически анализ,С.,1996
3.Дарендорф Р., Съвременният социален конфликт, Център за изследване на демокрацията,1993
4.Знеполски И.,Езикът на имагинерния преход,Литературен форум,1997
5.Измерване и наблюдение на корупцията-световната практика и българският опит,С.,Коалиция 2000,Център за изследване на демокрацията,1999
6.Йорданов,Н. Слухове и социално действие,С.1996
7.Кабакчиева П., Елит или елити?, сп. “Избор”, 1993
8.Капферер,Ж.Н., Слуховете.Най-старото средство за информация в света,С.1992
9..Кръстева Л., Социални конфликти и журналистика, С.1996
10.Кръстева Л.Новите понятия за позволено и непозволено. Опит за анализ на медийните скандали , Годишник на СУ ”Св..Кл.Охридски” кн. 2 том 8, 2002.
11.Комуникация в кризисни ситуации, Сб., С.2002
12..Милс ,Ч.Р. Властващият елит, С.1993
13.Независимите медии в България:какво спъва развитието им? , Българска медийна коалиция, 2000
14..Петев Т.,Теории за масовата комуникация,2004
15.Петров,М. Персоналният имидж,С. 2001, Кл.Охридски», т.8, кн.2, 2002

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria