Начало / Анотация Н. Найденов
Анотация Н. Найденов

КОЙ ПРАВИ ДЕМОКРАЦИЯТА?
Доц. д-р Николай Найденов
Кредити: 5, Часове: 30 часа лекции
Характер на обучението: полемично и диалогично

Цели на курса: изследване на корените на съвременната демокрация.
Методи на оценяване - комбинация от три компонента: аналитични способности (50 %), отговорност в работата (30%) и посещаване на занятията (20%).

Предварителни изисквания: няма. Достатъчно е докторантът да притежава склонност за проникване отвъд шаблоните на политическото всекидневие.

Съдържание на дисциплината:
Кой прави демокрацията - гражданите или политиците? От една страна, жизнеността на демокрацията се определя от мащаба и качеството на гражданската активност. В този смисъл съвременната демокрация е функция от активирането на големите маси от анонимни граждани на буржоазното общество. От друга страна, гражданската активност упражнява това благотворно политическо влияние само доколкото допринася за издигането на политици, които споделят и утвърждават демократичните ценности. В този смисъл демокрацията се прави от самите политици. Какво става обаче, когато гражданите бъдат завладени от политическа апатия или когато политиците превърнат демокрацията в опора за своите лични интереси? Търсейки отговора на подобни въпроси, настоящият семинар разкрива сложната релативна природа на демокрацията, в основата на която стои един още по-фундаментален въпрос: Кой прави политическите институции „публични”?

Занятията са разпределени в 15 теми по 2 академични часа.

Препоръчана литература
Аренд, Х. 1997. Човешката ситуация, София 1997.
Бурдийо, П. 1993. Делегирането и политическият фетишизъм. В Казани неща. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Маркс, К. 1978. Метод на политическата икономия. Маркс, К. Енгелс, Ф. Избрани произведения т. 9. София: Партиздат.
Найденов, Н. 2007. Публика и политика: политическа антропология на Модерността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. (под печат)
Ролс, Д. 1998. Теория на справедливостта. София: София – К. А.
Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Boyte, H. C. 2004. Everyday Politics: Reconnecting Citizens and Public Life. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Calhoun, С. (ed.). 1992. Habermas and the Public Sphere. The MIT Press, Massachusetts, and London, England.
Dewey, J. 1927. The Public and its Problems. New York: H. Holt and Company.
Hénaff, M. and Tracy B. Strong. (eds.) 2001. Public Space and Democracy. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
Pitkin, H. F. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California.
Sennett, R. 1978. The Fall of Public Man. New York. London: W. W. Norton & Company.
Warner, M. 2002. Publics and Counterpublics. New York: Zone Books.
Zaret, А., 2000. Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions, and the Public Sphere in Early-modern England. Princeton, N.J: Princeton University Press.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria