Начало / Анотация Н. Маналова
Анотация Н. Маналова

ЧУМА НА БАЛКАНИТЕ /ХVІІІ - ХІХ век/.
Критичен анализ на българските извори и историография 
Доц. д-р Надя Манолова-Николова
Исторически факултет катедра История на България 
Кредити 5
Часове – 30 часа лекции
Характер на обучението лекции, съчетани с дискусии и упражнения върху изворовия материал за чумните епидемии.

Цели на курса: информация върху този малко познат феномен в българската и балканската история като се използват подходящи за анализ и обработка документи и материали; да се формират умения за работа с различни по характер исторически източници – писмен материал, археологически данни, етнографски и фолклорен материал, възрожденска иконография и др.

Методи на оценяване – участие в дискусии и изготвяне на курсови работи.
Предварителни изисквания - общи познания върху историята на Балканите и Европа през ХVІІІ и ХІХ век.

Съдържание на дисциплината
Чумата и чумните епидемии в Европа през Късното средновековие и прехода към модерната епоха е една от най-изучаваните проблематики на съвременната хуманитаристика, но това съвсем не така за региона на Балканите. Ето защо разглеждаме:
- Феноменът чума в българската историография, какви методи за изучаването му се използват; постижения и критика;- Кои са българските извори, какви са те – режим на историчност ; сравнения с други източници на Балканите и в Европа;
- Работа с българските извори; особености на разчитането им, скрипторът и феномена чума;
- Какво знаем и не за чумата на Балканите през Късното Средновековие Възраждането? Опит за европейски паралели.

Препоръчана литература
Gottfried, R., S., The Black Death, Natural and Human Disaster in Medieval Europe, N.Y., 1983.
Gradeva, R., Ottoman and Bulgarian sources on earthquakes in Central Balkan lands (17th-18th centuries), Natural disasters in the Ottoman empire, Crete University press, 1999.
Odorico, P., Conseils et memoires de Synadinos pretre de Serres en Macedoine ( XVII-e siecle), Paris, 1996.
Panzac, D., La pestе dans L’ Empire Ottoman, Belgique, 1985.
Panzak D., Quarantaines et Lazarets L’Europe et la peste d’Orient (XVII - XX-e siecles), Edisud, Aix - en - Provence, 1986.
Rozenberg, Charles E., Explaining epidemies and other studies in the history of medicine, Cambridge, 1992.
Петкова С. Чума село изгорила, С. 1996
Манолова-Николова Н. Чумавите времена 1700-1850, С. 2004

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria