Начало / Анотация Д. Денков
Анотация Д. Денков

КРИТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ: ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАКТИКА
доц. д-р Димитър Денков
Кредити 5(пет)
Хорариум 30 часа лекции
Форма на обучението - Лекции, семинарни занятия

Участието предполага: а) рефериране на три от посочените произведения; б) разработване и обсъждане от всеки участник на една от темите във връзка с дисертационния му труд.

Предварителни изисквания
Курсът е предназначен най-вече за докторанти от специалностите “Философия”, “Социология”, “Психология”, “Културология”, “Журналистика” и “История”; открит е за всички редовни и задочни докторанти на СУ “Св. Климент Охридски”.

Цели на курса
Курсът цели овладяване на важни за хуманитарните и обществени науки през ХХ век изследователски методи в рамките на критическата теория на М. Хоркхаймер и Т. Адорно и нейното развитие в различните етапи и представители на т. нар. Франкфуртска школа. Те ще бъдат обсъждани с оглед на дисертационните трудове и учебни планове на докторантите.

Основа на обсъжданията са реферати на основни произведение и изяснявания на съответни понятия в конкуриращи се философско-методологически, културно-исторически или социално-политически подходи според следния

Съдържание на дисциплината (анотация)
1. Обща представа за критическа теория - (рефериране и обсъждане според “Критическта теория” на М. Хоркхаймер, “Негативна диалектика” на Т. Адорно, “Диалектика на Просвещението” на М. Хоркхаймер/Т. Адорно)
2. Развитие на критическата теория преди и след Втората световна война; основни теоретически и практически проблеми и средства за решението им (обсъждане на: Г. Лукач, “История и класово съзнание”; В. Бенямин, “Към понятието за история”, Х. Маркузе, “Ерос и цивилизация”, Ю. Хабермас, “Структурно изменение на публичността”)
3. Възстановяването на Института за социални изследвания и демократизацията на Германия (по А. Демирович, “Развитие на критическата теория до Франкфуртска школа”)
4. “Теоретическата” практика около 1968. - олитическата теория – идеология и светоглед (според К. Маркс/Фр. Енгелс, Немската идеология и К. Ясперс, Психология на светогледите);
5. Критическа теория и институционална практика (по М. Хоркхаймер, “Критическата теория”; Ю. Хабермас, “Структурно изменение на публичността”; Р. Низбет, “Социална промяна и история”.
6. Медийни форми на критическата теория (по А. Демирович, “Развитие на критическата теория до Франкфуртска школа”)

Основна литература: вж. по-горе

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria