Начало / Анотация Г. Каприев
Анотация Г. Каприев

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПЕРСОНАЛНАТА ИНДЕНТИЧНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА
проф. дфн Георги Каприев, д-р Антоанета Дончева 
Кредити 5
Хорариум 30 часа лекции
Характер на обучението: лекции, семинари (lectio continua), дискутиране на реферати, ролеви дебати, групови дискусии

Цели на курса: Да проследи персоналната идентичност в нейния генезис и проблематизиране като фундаментална характеристика на европейската култура.
Изпит: писмен или реферат
Предварителни изисквания: няма

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)
Курсът извежда в исторически и концептуален план персоналната идентичност като елемент от фундамента на европейското културно присъствие. В този контекст се разглеждат въпросите, свързани с формирането персоналната самотъждественост и характера на Аз-а, отношенията „личност-общност”, „личност-общество”, интерперсоналността, трансценденталното и иманентното структуриране на личността, характеристиките и границите на битието, екзистенциалната ситуираност на личността и т.н. Курсът се базира на дългогодишни индивидуални и съвместни изследвания на двамата автори и е структуриран интердисциплинарно (с приоритет на философските, богословските, историческите, социологическите, антропологическите, психологическите, литературно-историческите и семиотичните аспекти на проблематиката), следвайки синкретичния характер на европейската култура. Чрез серия от селектирани акценти се проследява и обосновава теоретическото и фактическото установяване на персоналната идентичност в основанията на нашата култура и се извеждат ядрата на кризите, съпровождащи този концепт от самата му поява. Курсът анализира историческата съдба на проблема, но е приоритетно прицелен към състоянието му в съвременната културна ситуация. Курсът предполага активно участие на студентите и е изграден върху принципите на интерактивността. Той се базира върху осъществени университетски курсове на двамата автори в Софийския, Пловдивския и Кьолнския университети, както и в НБУ, без обаче да повтаря който и да било от тях.

Тематичен план:
1. Общо формулиране на проблема в контекста на предисторията и формирането на европейската култура: Персоналната идентичност в рамките на античната философия (софистите, Платон, Аристотел, стоицизма, епикурейството и системата на римското право).
2. Византийският персонализъм – начинът на съществуване на природата и проблемът за ипостасата (Максим Изповедник, Иоан Дамаскин, Григорий Палама).
3. Персоналната идентичност в контекста на латинската средновековна философия (Августин, Боеций, Ричард от Сен Виктор, Тома от Аквино, Дънс Скот, Уилям Окам).
4. Ренесансовият антропоцентризъм (Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Данте, Бокачо, Шекспир).
5. Мястото на човека във философията на ранното Ново време (Декарт, Спиноза, Лайбниц) и литературата на класицизма (Расин, Корней).
6. Проблемът за Аз-а, лицето и личността в немския идеализъм (Кант, Фихте, Хегел) и романтизма (Тик, Новалис, Шлегел). Гьоте и Шилер.
7. Разпадът на личността и проблематизирането на персоналната идентичност според културните визии във философията на живота (Киркегор, Шопенхауер, Ницше, Бюхнер).
8. Визиите за преодоляването на кризата на личността чрез общностни идентификационни модели (Маркс, Лукач, Брехт, Розенберг).
9. Аз-ът и светът в перспективата на новата некласическа парадигма (Хайдегер и Витгенщайн).
10. Деструкцията на Аз-а в драматургията на модернизма (Пирандело).
11. Аз-ът и другите в екзистенциалистката философия и литература (Сартр, Камю, Марсел).
12. Импресионизъм, сезанизъм, експресионизъм, кубизъм, концептуализъм.
13. Кризата на персоналната идентичност в литературата на абсурдизма (Бекет, Йонеску).
14. Постмодерната ситуация
15. Обобщение на резултатите

Бележка: Заявените автори са емблематични за съответните теми. Конкретният подбор на темите и разглежданите автори по време на курса ще бъде съобразен с изискванията и интересите на участващите студенти

Препоръчана литература
Препоръчваната и обсъждана литература по всяка от темите ще бъде определяна в зависимост от преобладаващите интереси на участващите докторанти.

Избрани публикации по темата от авторите на курса:
Бояджиев, Ц., Г. Каприев, “Един автентичен европейски символ: Света София в Константинопол”, в: Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност, изд. И. Знеполски, София, 2005, 206-221;
Дончева, А., Маската – свобода и затвор. Проблемът за идентичността в творчеството на Луиджи Пирандело, София, 2007;
Дончева, А., „Струйка кръв. История на окото на Жорж Батай”, в: АлтераАкадемика, 1/2007, 79-92;
Дончева, А., „Мъртви представи си представете. Езикът на самоотнемащия се субект при Бекет”, в: Ето. Списание за култура, 1/2007, 116-134;
Каприев, Г., Византийската философия. Четири центъра на синтеза, София, 2001;
Каприев Г., История и метафизика. Очерци по историческото мислене на западноевропейското средновековие, София, 1991;
Каприев, Г., “Човешкото тяло според Максим Изповедник и Григорий Палама”, в: алтера Академика I/2007, 13-26;
Каприев, Г., “Мълчанието при Лудвиг Витгенщайн и Григорий Палама”, в: Пътища на философията в съвременния свят, съст. И. Райнова, П. Димитров, Г. Ангелов, София, 2004, 71-79;
Kаприев, Г., “Раждането на лудостта от триумфа на разума”, в: Критика и Хуманизъм, 1/2004, 63-79;
Каприев, Г., “Българският спор за расизма през 30-те години на ХХ век: философски и общокултурни перспективи”, в: Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България, изд. А. Натев, София, 1997, 329-342;
Каприев, Г., “Антропологическият проблем при МакИнтайр и Маркс”, в: Демократически преглед, книга 34 (зима '97/98), 455-471;
Kapriev, G., Individualität und Personalität bei Anselm von Canterbury, in: Miscellanea Mediaevalia, Bd. 24, ed. J. A. Aertsen u. A. Speer, Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1995, 355-357;
Каприев, Г., В. Дишев, “Персона - личност - свободна индивидуалност”, в: Социологически преглед 5/1988, 21-44;
Tchalakov, I., Kapriev, G.: The Limits of Causal Action: Actor-Network Theory Notion of Translation and Aristotle’s Notion of Action, in: Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Volume 47, (edd.) A. Bamme, G. Getzinger, B. Wieser, München – Wien, 2005, 389-433;

Препоръчителна литература - източници
Платон, Държавата
Аристотел, Никомахова етика
Диоген Лаертски, Животът на философите
Августин, Изповеди
Анселм Кентърбърийски, Защо Бог стана човек
Ричард от Сен Виктор, За Троицата
Максим Изповедник, Мистагогия
Иоан Дамаскин, Източник на знанието
Григорий Палама, Теофан
Тома от Аквино, Сума на теологията
Джон Дънс Скот, За първия принцип
Уилям Окам, Избрано
Марсилио Фичино, Коментар към Пир
Пико делла Мирандола, Реч за достойнството на човека
Имануел Кант, Критика на практическия разум
Йохан Фихте, Въведение в наукоучението
Георг Хегел, Философия на правото
Карл Маркс, Към критика на политическата икономия
Сьорен Киркегор, Страх и ужас
Артур Шопенхауер, Светът като воля и представа
Фридрих Ницше, Волята за власт
Едмунд Хусерл, Кризата на европейските науки
Мартин Хайдегер, Битие и време
Жан Пол Сартр, Битие и нищо; При закрити врата; Погнусата
Албер Камю, Митът за Сизиф; Калигула
Габриел Марсел, Битие и имане
Юрген Хабермас, Теория на комуникативното действие
Макс Фриш, Щилер
Луиджи Пирандело, Хенрих IV; Шест лица търсят автор; Хуморизмът
Самюел Бекет, В очакване на Годо; О, щастливи дни
Йожен Йонеску, Плешивата певица; Носорози
Мишел Фуко, Думите и нещата

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria