Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Влияние на източника на азотно хранене и снабдяването с молибден и мед върху симбиотрофната азотфиксираща система Rhizobium leguminosarum bv. Vicae - Pisum sativum  Мариета Георгиева Христозкова 
12.11.2003 Роля на генотипа за индукцията на "адаптивен отговор" при моделни еукариотни системи  Евгения Георгиева Димова 
30.10.2005 Видов състав и популационно - биологичен анализ на наземните дребни бозайници (micromammalia) в агроекосистеми в Североизточна България.  Ивайло Райков 
12.11.2003 Agaricaceae: Agaricus, Macrolepiota  Мария Николова Лачева 
12.11.2003 Iridaceae: род Crocus   Катя Спасова Узунджалиева 
12.11.2003 Влияние на птичи ретровируси върху индуцирани от химични вещества канцерогенеза in ovo  Ани Красимирова Георгиева 
12.11.2003 Имуномодулирищо действие на пиролизидинови алкалоиди  Мая Славейкова Чолакова 
12.11.2003 Влияние на NH4VO3 върху развитието на растителните тумори (гали), резултат от паразитирането на нематоди от род Meloidogyne (Goldi, 1887)  Делка Салкова Салкова 
12.11.2003 Таксономия, стопнаско значение и консервационна значимост на представителите на род Boletus (манатарка) в България  Борис Георгиев Асьов 
12.11.2003 Биологично и фитохимично проучване на видове от род Galauthus L. (кокиче) в България  Боряна Здравкова Сиджимова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria