Начало / Новини / Конкурс за стипендианти на БНБ за 2011 г.
Новини
25.10.2010
Конкурс за стипендианти на БНБ за 2011 г.

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:

* да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

* студентите-магистри да имате среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най – малко много добър (4.50);

* да не сте служители на БНБ;

* да не сте роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:

* мотивационно писмо;
* автобиография, в която се акцентира на научната активност на кандидата;
* документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение, академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите докторанти;
* диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в случай че се посочва среден успех от нея;
* декларация по образец;
* есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми:

• Антицикличните мерки на БНБ и въздействието им върху банковата система;

• Алтернативи пред икономическата политика на малките отворени икономики в условията на глобална икономическа криза;

• Агенциите за кредитен рейтинг и глобалната криза.

Документи можете да подавате в периода 1 ноември – 30 ноември 2010 г.:

* На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.
* С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише "Информация"
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса до края на текущата година.

Предоставените от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Прикачени файлове: Декларация

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria