Начало / Новини / "Практически съвети за вашата дисертация"
Новини
12.4.2013
"Практически съвети за вашата дисертация"

Докторантите при УА СГ ‐ Софи я и Сдру жение " Трансфо рматори" орга низират :

"Прак тическ и съвети за ваш ата ди сертаци я"

Отво рена пок ана за лекция ‐ д искусия за докто ранти и за всичк и, ко ито пиш ат и разр аботват научни т рудове

Ще се об съди:

‐ Как да започне м работа та си: изследо вателски въпрос и, цели, задачи;

‐ Как да организираме работата си: структура и необходимо съдържание;

‐ Как да облекчим работата си: полезни съвети и идеи;

Лектор и модератор: арх . Димитъ р Механ джиев

Кога: 16.04.2013 от 18:30 ч.

Къде: Лабораторрия за гр адски ди зайн и и зследвания

Повече информация на: http://transformatori.net/news/doct-lectures/

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria