Начало / Новини / Конкурс "Подготовка на проекти за кандидастване по 7-ма рамкова програма"
Новини
21.5.2008
Конкурс "Подготовка на проекти за кандидастване по 7-ма рамкова програма"

Целта на конкурса е да подпомогне подготовката на предложения за мултидисциплинарни научни проекти за участие в конкурсите по Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Изследователите могат да кандидатстват за дейности, свързани с оптималната подготовка на предложения по отворен конкурс за научни проекти във всички тематични области на Седмата рамкова програма.

В конкурса могат да участват научни колективи от:
- държавни висши училища;
- научни организации/научни институции;
- частни висши училища, които съфинансират 50% от общата сума на проекта.
Ще се насърчават колективи, спечелили проекти в конкурсите на Шестата рамкова програма, Програма НАТО и др.

Максималната сума за подготовка на проект е 6 000 лв. и срок на изпълнение до 6 месеца.

Финансови условия: 

* Командировки:

- командировка на български учени в чужбина, съгласно действащата Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – до 1000 лв.
- посрещане на чуждестранни учени в България, като се покриват разходите за настаняване и дневни – до 1000 лв., а пътните разходи са за сметка на чуждестранния учен;
- при включване на учени от Западните Балкани се поемат и пътните разходи само за сухопътен транспорт;
- командировъчни разходи в страната – до 500 лв.

* Консумативи – до 1000 лв.; 
* Техническо оформление на проекта – до 1000 лв.;
* Други разходи – до 1200 лв. ; 

* Отчисления за базовата организация – 5% от общата сума на проекта.

Задължително условие за признаване на разходите е наличието на подаден проект и приложен документ с входящ регистрационен номер на Европейската комисия за съответния конкурс.

Конкурсът е отворен целогодишно, като оценяването на проектите е по реда на постъпването им на всеки три месеца. Оценката се извършва от международни експерти.

Задължително се посочва кодът на конкурса от Седмата рамкова програма, по който вносителите ще кандидатстват и приоритетната линия от работната програма (Пример: FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2007-RTD-1).

Критерии за оценка:
- Съответствие с целите на конкретната тематична област на Седмата рамкова програма;
- Принос към дадено научно направление в европейски мащаб; 
-  Оригиналност и новост на проектната идея; 
-  Наличие на партньори; 
-  Брой успешни проекти и размер на привлечени средства; 
-  Потенциални възможности за прилагане на резултатите/иновациите.

Оценяването на предложенията се извършва на два етапа:

Първи етап: Проверка за легитимност на представените проекти по общи критерии.
Втори етап: Международна експертна оценка на научните предложения.

Предварителната класация се предоставя на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания” за окончателно решение.

Документи за кандидатстване:
Всяко предложение се представя в Секретариата на ФНИ на електронен носител и по един идентичен екземпляр на български и на английски език, с оригинални подписи и печати.

Предложението включва: 
-  Кратко описание на проекта; 
-  Очакван практически резултат, (например, предложение за проект за решаване на конкретна научно-приложна задача с ясна схема на финансиране); 
- Кратък работен план; 
- Предварителен бюджет; 
- Списък на съществуващите или потенциални партньори.

Срокове
Приемане на предложенията - 9 юни, 29 август, 7 ноември 2008 г.
Обявяване на резултатите - До два месеца след подаване на предложението.

КОНТАКТИ:

Янита Жеркова тел. 92 17 791 e-mail
Лора Павлова тел. 92 17 545 e-mail

Формулярите: ТУК

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria