Начало / Новини / Конкурси на докторантското училище към СУ
Новини
22.12.2008
Конкурси на докторантското училище към СУ

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

Докторантското училище на СУ “Св. Климент Охридски” предлага следните възможности за подпомагане на изследователския капацитет и мобилността на участниците:

  1. Стипендии за участие в научни форуми
  2. Стипендии за изследователска дейност по темата на дисертацията
  3. Осигуряване на научни експертизи 
  4. Финансова подкрепа за закупуване на научна литература 
  5. Конкурс за публикации в Годишника на Докторантското училище
  6. Конкурс за публикации в международното чуждоезично списание DIVINATIO

СЛЕДЕТЕ СРОКОВЕТЕ! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ!


Стипендии за участие в научни форуми

Участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за стипендия за участие в научни форуми в България и в чужбина с продължителност до четири дни.

Допустими разходи: такса правоучастие, пътни, квартирни и дневни съгласно Наредбата за командировките и специализациите в чужбина, когато тези разходи (или някои от тях) не се поемат от организаторите.

Изисквани документи:
- мотивационно писмо, съобразено с критериите за оценка на кандидатите (до 2 стр.);
- информация за научния форум;
- копие от резюмето на предложения доклад;
- писмо от организаторите, с което се потвърждава, че докладът е приет за участие (или копие от програмата);
- CV с данни за участие в Докторантското училище, както и проекти и публикации на кандидата;
- финансов план. Насърчава се съфинансирането от други източници.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите:
- Каква е връзката на тематиката на научния форум с темата на дисертационния труд?
- По какъв начин участието в научния форум би допринесло за разработката на дисертационния проект и/или професионалното развитие на докторанта?
- Какъв би бил приносът от участието в научния форум за изследователския колектив/катедрата, където се обучава докторантът?

Отчитане:
- писмен отчет за участието в научния форум (до 1 стр.);
- пълен текст на представения доклад;
- финансов отчет с приложени разходнооправдателни документи.


Срокове за кандидатстване: 31 февруари 2009; 31 май 2009; 30 ноември 2009;
31 януари 2010

Документи се подават в електронен формат до: доц. Даниела Колева, адрес: , с копие до проф. Ивайло Знeполски, адрес:  

Стипендии за изследователска дейност по темата на дисертацията

Участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за стипендия за изследователска дейност (вкл. теренна работа) или участие в докторантски школи/летни училища в България и в чужбина до един месец.

Допустими разходи: пътни, квартирни и дневни съгласно лимит, определен от Експертния съвет на Докторантското училище, когато тези разходи (или някои от тях) не се поемат от организаторите.

Изисквани документи:
- мотивационно писмо-проект, съобразено с критериите за оценка на кандидатите;
- резюме на дисертационния проект;
- препоръка от научния ръководител;
- писмо от приемащата страна;
- CV с данни за участие в Докторантското училище, както и проекти и публикации на кандидата;
- финансов план. Насърчава се съфинансирането от други източници.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите:
- По какъв начин осъществяването на конкретния изследвателски/теренен проект би допринесло за разработката на дисертационния труд?
- Какви резултати се очаква да бъдат постигнати?
- Какъв би бил приносът от конкретния изследвателски/теренен проект за изследователския колектив/катедрата, където се обучава докторантът?

Отчитане:
- писмен отчет за осъществяването на проекта и постигнатите резултати;
- оценка от научния ръководител (до 1 стр.);
- финансов отчет с приложени разходнооправдателни документи.


Срокове за кандидатстване: 28 февруари 2009; 31 май 2009; 30 ноември 2009;
31 януари 2010

Документи се подават в електронен формат до: доц. Даниела Колева, адрес: , с копие до проф. Ивайло Знeполски, адрес:

Осигуряване на научни експертизи

С цел повишаване качеството на дисертационните трудове и насърчаване на интердисциплинността участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за научна експертиза от водещ български учен в област, свързана с тематиката на дисертационния проект. Експертът-консултант получава хонорар от Докторантското училище.

Изисквани документи:
- заявка за научна експертиза от докторанта и/или научния ръководител с обосновка на необходимостта от такава експертиза и предложение за експерт-консултант (до 1 стр.);

Отчитане:
- доклад за експертиза от избрания експерт-консултант

Срокове за кандидатстване: текущ
Заявки се подават по електронна поща на адрес:

Финансова подкрепа за закупуване на научна литература

Участниците в Докторантското училище получават финансова подкрепа в размер на 100 лв. за закупуване на научна литература. Подкрепата е еднократна за курса на обучение.

Изисквани документи:
- заявка за финансова подкрепа за закупуване на научна литература с посочени трите имена на докторанта, катедрата и курса(овете), които посещава в Докторантското училище.

Отчитане:
- фактура за закупената литература, която се осребрява в размер до 100 лв.
Забележка: фактурата се представя в касата на СУ в рамките на един месец след подаване на заявката.


Срокове за кандидатстване: 28 февруари 2009; 31 май 2009;
31 януари 2010; 30 април 2010

Заявки се подават по електронна поща на адрес:

Конкурси за публикации

Конкурсите за публикации са широко отворени към всички минали, настоящи и бъдещи участници в Докторанското училище. Целта на издателската програма е да осигури академичен форум за публикациите на докторантите и да придаде публичност на резултатите от обучението в третата степен на висшето образование.

А) В рамките на проекта ще бъдат издадени два Годишника на Докторантското училище. В тях ще се публикуват студии на докторанти, които са части от дисертационния им труд. Обликът на изданията ще е интердисциплинарен и ще се стимулира публикуването на изследвания, които са новаторски в методологически план. Подборът на публикациите ще се осъществява на конкурсен принцип от Експертния съвет на проекта въз основа на рецензия от хабилитирано лице, специалист в съответната област.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:
• Статиите трябва да са с обем над 20 стандартни страници и да са снабдени с академичен апарат (бележки и библиография, резюме около 100 думи на български и английски език и 7 ключови думи).
• Всяка от предложените статии ще бъде дадена на рецензент, който е хабилитиран преподавател от университета, чиито научни публикации и интереси са близки по проблематика на предложената студия. .

Срокове:
Студии, кандидатстващи за публикация в Годишника на академичната 2008-2009 г. се подават в електронен формат до 28 февруари 2009 на адрес:
Студии, кандидатстващи за публикация в Годишника на академичната 2009-2010 г. се подават в електронен формат до 28 февруари 2010 на адрес:

Б) В рубрика “Дебюти” на международното чуждоезично списание DIVINATIO ще се публикуват статии на докторанти от всички периоди на обучението им.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове
• Статиите трябва да са написани на английски, френски или немски език, да са с обем между 20 и 30 стандартни страници и да са снабдени с академичен апарат (бележки и библиография).
• Избраните за публикация статии ще бъдат редактирани от специалист по съответния език.

Срокове:
DIVINATIO 29 - статиите се изпращат в електронен формат до 28 февруари 2009 на адрес:

DIVINATIO 30 - статиите се изпращат в електронен формат до 30 септември 2009 на адрес:  

DIVINATIO 31 - статиите се изпращат в електронен формат до 28 февруари 2010 на адрес:

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria