Начало / Новини / Селскостопански науки / Конкурс за научни сътрудници
Новини
17.7.2009
Конкурс за научни сътрудници

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Институтът по почвознание „Никола Пушкаров”- София набира кандидати за научни сътрудници III-I степен и докторанти по следните специалности:

ШИФЪР НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ
04.01.01 Общо земеделие
04.01.02 Почвознание
04.01.04 Агрохимия
04.01.13 Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

Изисквания към кандидатите:

- За научни сътрудници- магистърска степен; възраст до 35 години, а ако имат научна степен- до 40 години. 
-  За докторанти- магистърска степен; успех от дипломата за „магистър” над много добър (4.50); научната специалност трябва да съответства на професионалното направление, в което кандидатът е придобил образователно- квалификационната степен "бакалавър".

Срокове за подаване на документи (заявление за допускане до конкурс, CV, нотариално заверена диплома с приложенията и др.): 
- За конкурси за научни сътрудници: от средата на месец юли.

Обявата е публикувана във в. „Новинар”, бр. 157/13.07.2009 г., сроковете текат от датата на публикуване в “Държавен вестник”. Документи се подават в института, ул. Шосе Банкя № 7.

О Б Я В А

Институтът по почвознание „Н. Пушкаров” при ССА- София, обявява конкурси за: научен сътрудник III-I ст. по 04.01.02 почвознание- един, със срок 2 месецa; научен сътрудник III-I ст. по 04.01.02 почвознание- един, със срок 3 месеца; научни сътрудници III-I ст. по 04.01.04 агрохимия- два, със срок 3 месеца; научен сътрудник III-I ст. по 04.01.01 общо земеделие- един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи- в института, ул. Шосе Банкя 7. 

-  За докторантури: от 01.09.2009 г., срок- 1 месец. Обявата ще се публикува в един национален ежедневник. Документи се подават в ССА- ул. Суходолска № 30.

За допълнителна информация: тел. 02/ 824 76 84

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria