Начало / Новини / БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2010
Новини
18.11.2009
БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2010

БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2010 година:

- Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-квалификационна степен "магистър".
- Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант.

Стипендиите се изплащат за период от 10 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или студенти редовно обучение - магистърска степен в акредитирани висши училища, с подходящи за БНБ специалности от професионалните направления: „3.6. Право”, „3.7. Администрация и управление”, „3.8. Икономика” и „4.6. Информатика и компютърни науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
3. Да имат среден успех от предходната завършена образователна степен най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ,
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство от втора степен включително с член на Управителния съвет на БНБ, главния секретар, главни директори, директори, началници на отдели или ръководители на самостоятелни звена в БНБ.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Уверение от висше училище за статута на студента (заповед за зачисляване в докторантура);
2. Диплома за завършена образователна степен;
3. Декларация по образец за обстоятелствата относно роднинските връзки;
4. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и др.;
5. Есе, непубликувано досега и написано специално за конкурса по избрана от кандидата научна тема, която съответства на целите, задачите и функциите на БНБ в обем от 5000 думи за студенти и в обем до 10 000 думи за докторанти;
6. Мотивационно писмо;
7. Две препоръки от хабилитирани лица в съответната област. Препоръки от членове на Управителния съвет или служители на БНБ не се приемат и не се разглеждат.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2009 г.:
- На гише № 62 в паричния салон на БНБ - София, от 10:00 до 15:00 ч. в работни дни.
- С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София - 1000
гише № 62
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".


За повече информация, посетете интернет страницата на БНБ

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria